Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2017

7731 e4c3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapannakies pannakies
koralina
0105 5264
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viapannakies pannakies
koralina
9737 9c8b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
koralina
koralina
7152 4ee1
Reposted frompulperybka pulperybka viapannakies pannakies
koralina
3800 13c8
Reposted fromrol rol viapannakies pannakies
koralina
9716 5328
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
3167 6aae
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapannakies pannakies
koralina
3650 b58f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatulele tulele
koralina
3455 473a 500
Reposted frompszczola91 pszczola91 viatulele tulele
koralina
4117 878e 500
Reposted fromverronique verronique viatulele tulele

August 29 2017

koralina
7790 b00b
Reposted fromniewychowana niewychowana viapannakies pannakies
koralina
0227 53e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
koralina
1520 6700 500
Reposted frommakle makle viapannakies pannakies
koralina
9829 993f
Reposted fromzungud zungud viapannakies pannakies
koralina
8253 b6e0
Reposted frommartynkowa martynkowa viapannakies pannakies
koralina
koralina
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaolewka olewka

August 28 2017

koralina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl